What a wonderful world

TBD-1 DevastatorTorpedo Squadron 6
1938

TBD-1 DevastatorTorpedo Squadron 6

1938

— 10 months ago with 38 notes
#TBD-1 Devastator  #Torpedo Squadron 6  #1938  #aircraft  #United States Navy  #USA